Skip to main content

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik samt tilpasning af kontaktlinser og briller ind- samler og behandler Brillestedet en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Brillestedet behandler, bruger og eventuelt videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Brillestedet indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig, i det om- fang det er relevant for netop dig, som angivet nedenfor.

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse hvis haves/oplyses, telefonnr., personnummer/køn. Hvis rele- vant noteres familierelationer (ved f.eks. arvelige tilstande), beskæftigelse/uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger (for eksempel journaloplysninger, helbredsoplysninger, synsprøver, billeder af nethinden og trykmåling af dine øjne. Din købshistorik.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Butikkens undersøgelse, diagnostisk og rådgivning af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehus eller sygehuslaboratorier
 • Bestilling af briller og kontaktlinser
 • Markedsføring og afregningsformål

Vores forpligtigelser

Brillestedet efterlever de lovmæssige reguleringer og forpligtigelser omkring beskyttelse af data og fortrolighed. Dette omfatter:

 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt- ninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersyste- mer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra
 • Håndtering af tvister med registrerede og
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt og efter forudgående accept. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage for- målene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller be- handle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer og i det fælles medicinkort (FMK). Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, rådgivning eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • leverandører af briller og kontaktlinseleverandører
 • sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Ved henvisning af kunder til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig instans videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Til forsikringsselskaber, hvis du skriftligt giver lov til dette
 • Der videregives oplysninger til myndigheder og forsikringsselskaber, i den udstræk- ning, at der foreligger et ønske fra kundens side eller en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • I særlige tilfælde kan der videregives oplysninger til pårørende ved ønske og din accept

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige kundebehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige behandling i medfør af autorisationslovens 6, bekendtgørelse om sund- hedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund- hedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregi- ves efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam- tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste på- rørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbage- kalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for til- bagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares i et elektronisk journalsystem hos Brillestedet. For at sikre back-up af data lagres vores journaler og back-up også hos vores eks- terne databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor an- givne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personop- lysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod be- handlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Brillestedet.

Kontaktoplysninger på Butikken: Brillestedet
Frederiksgade 2a 3400 Hillerød
Telefon 48247072

 1. maj 2018